ඡන්දයේ වියදම කෝටි 1000 08/02 මධ්‍යම රාත්‍රියේ අවසන් වන දේ - Hiru News 02-08-20