වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප ලබන මාර්තුවේ සිට රුපියල් 1000 දක්වා ඉහලට - Hiru News 15-01-20