නිරෝධායන නීති කැඩූ 1038ක් අත්අඩංගුවට - Hiru News 11-06-21