හතර වටෙං ම මට බලය දුන්නා - මම ඉන්න කල් නාඩු කිලෝව 105 පන්නන්නෙ නෑ - Hiru News 15-01-22