වැලිගමින් ඇල්ලූ කෝටි 110 ක කුඩු තොගයේ සුලමුල - Hiru News 22-11-20