වව්නියාවෙන් හමු වූ අරුම පුදුම ගව පැටියා... 27-05-23