කාදිනල් හිමිට පාප් වහන්සේගෙන් ලිපියක් - \ 25-10-21