කබ්රාල් මහ බැංකු අධිපති ධුරයේ වැඩ භාර ගනී 16-09-21