වෙනස් නො වෙන ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික - \ 14-10-21