සෙවනගලදී අවුරුදු 12 ක දැරියක් අපයෝජනය කළ සැකකරුවන් 2ක් පොලිස් අත්අඩංගුවට - Hiru News 08-04-20