\'වැඩ කරන රටක් බිහි කරන්න කාලය ඇවිත්\' - \'ලංකාවේ හැම දරුවෙක්ම රුපියල් ලක්ෂ 12ක් ණයයි\' - Hiru News 13-02-24