තෙල් ගහන්න ගෙනා සල්ලිවලින් පෝලිමේදී බීලා... 28-06-22