සහන ලැබුණු අයට වඩා සහන අවශ්‍ය අය වැඩී - ඩලස් 15-01-22