🔺පානීය ජන ගැටලුවෙන් පීඩා විඳින කන්තලේ ගමක් 25-09-21