අත්හදා බලන්න එපා - රජයෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක් 05-05-21