පොහොර හදන්න වැවෙන මල - වල් පැළෑටිවලටත් තිතක් 15-09-21