මනුසත් දෙරණ සුවවිරු උපහාර - දොළොස්වැනි දිනය 18-09-21