කොට්ටාවේ කර්මාන්ත ශාලාවක බිහිසුණු ගින්නක්.. 13-02-24