\'බලධාරීන් හිටියට කිසිම වැඩක් කෙරෙන්නේ නැහැ\' 22-11-23