කළු දීලීර රෝගය ගැන වෛද්‍ය පැහැදිලි කිරීමක්... 16-09-21