කොරෝනා එන්නත් මිලියන 13.5ක් ඉන්දියාවෙන් හා බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ගෙන්වීමට කැබිනට් අනුමැතිය 24-02-21