ප්‍රශ්න පිට ප්‍රශ්න ඇතිවීම වළක්වන්නේ කොහොමද - (13 කොටස) - Hiru News 23-05-20