එලොව යන්න ගිය අයට පාඩමක් - අනූ නවයෙන් බේරපු හැටි 22-07-21