🔺ඇළකින් හමුවූ බිළිඳකුගේ යැයි සැක අස්ථි කොටස් 25-09-21