සංචාරක ක්ෂේත්‍රයෙන් ගොවිතැනට මාරු වූ මනෝජ් \ 03-12-21