බස්නාහිර සයිනොෆාම් එන්නත්කරණ වැඩසටහන අද ඇරඹේ 11-05-21