ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය ළඟ විරෝධයක් - ඇයි හැංගෙන්නේ 23-07-21