රෝහලෙන් පැනගිය කොවිඩ් ආසාදිත කාන්තාව සොයාගනී 22-11-20