නැති බැරි කෙනාවම පැදුරෙන් බිමට දාන අලි සෙල්ලම් 27-05-23