සතොස බඩු සොරකම් කර යාබද වෙළෙඳසැළේ විකුණපු හැටි... 23-10-20