කොටහේන වෙඩිතැබීමේ සිද්ධියේ සම්පුර්ණ විස්තරය.... 19-03-23