වාහන ගැන දැනුම්දුන් ගැසට් නිවේදනය... \'වාහන මග එනවා\' 27-09-23