කොරෝනා මැද උසස් වූ ජය - උසස්පෙළ ප්‍රථමයන් එළියට 05-05-21