\'මගේ ප්‍රශ්නය... ඇයි සජිත් ට ගැහැව්වේ...ඇයි දිව්වේ\' 25-11-22