නාමල්ඔය ගොවීන් මහින්දානන්දගේ රුවකට සළකපු හැටි.. 19-10-21