අතුරලියේ රතන හිමිට පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහිමි වෙයි 16-10-21