දින 14 කට පසු වූහාන් සිට පැමිණි සිසුන් දියතලාව යුද හමුදා කඳවුරෙන් පිටවෙයි... 14-02-20