විභාග කල් දැමීමේ සූදානමක් - අරගලය මර්දනය හිතලුවක් 15-09-21