දියර පොහොර ආනයනයේදී වංචාවක් සිදුවී ඇති බවට චෝදනා... 27-10-21