මහියංගනය බය කළ දැවැන්තයා - මහ රෑ කැමරාවේ සටහන් වෙයි 05-05-21