බෙහෙත් ගන්න සල්ලි නැති ආණ්ඩුව - ගිනිගත් මන්ත්‍රී ගෙවල්වලට මිලියන 1414ක් වන්දි ගෙවලා - Hiru News 20-09-23