තවත් ස්පුට්නික් එන්නත් මාත්‍රා තොගයක් දිවයිනට... 11-06-21