රජය විදුලි බිල වැඩි කළේ නිසි ක්‍රමවේදයකට යටත්වද 23-09-22