හුස්ම හොයන අසරණ මවක් - දිවි රැකගන්න කළ අහිංසක ඉල්ලීම 15-09-21