මහල් නිවාස සංකීර්ණ ආසන්නයේ ඩෙංගු අවදානම වැඩිවෙයි... 22-11-23