දුක දැනෙන දුක දන්න පිපාසය නිවාලූ ගම්මැද්ද මෙහෙයුම 15-09-21