ඇසට වැලි ගසා ලුණු එකතු කර හොර පොහොර විකුණන මිනිස්සු... 25-11-22