විදුලි තෙල් වරාය වැඩ වර්ජනයක් - වැඩ කරන ජනතාව මහපාරේ 15-09-21