\'ගෙවල් රකින්නයි කුඹුරු රකින්නයි දෙකක් කරන්න බැහැ... \' 12-06-24