කොළඹදී මහ රෑ විනය කඩලා - මලල ක්‍රීඩකයන්ට තරග තහනමක් 22-07-21